เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนดำเนินงานเทศบาล
งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารงานบุคคล
ระบบ E-Service
การควบคุมภายใน
แผนบริหารความเสี่ยง
คู่มือแนวทางการปฎิบัติงานตามหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ในเครือข่าย  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
เกี่ยวกับเทศบาล
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
ยุทธศาตร์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
ความหมายของเทศบาล
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
คำขวัญเทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำนาจหน้าที่เทศบาล
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลสินค้าOTOPตำบลบ้านแก้ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ฝ่ายสภานิติบัญญัติ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างองค์กร
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนดำเนินงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังสามปี
คุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
รายงานการติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gifit Folicyผู้บริหาร
รายงานผลดำเนินงานตามแผน
การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศผล/ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารงานบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือการปฎิบัติงานเทศบาลตำบลบ้านแก้ง
การดําเนินการลงโทษทางวินัยกฎหมายก
ผลการดำเนินการตามนโยบายงานบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบุคคล
ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล66
ระบบ E-Service
แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ออนไลน์
การควบคุมภายใน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
คู่มือแนวทางการปฎิบัติงานตามหน้าที่
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลพนักงานท้องถิ่น สปสช
คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3ปี
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)2548
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
คู่มือด้านค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
คู่มือเกี่ยวกับความผิดทางละเมิด
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3(พ.ศ.2560-2564) สำนักงาน ป.ป.ช.
คู่มือการประเมินพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง
คู่่มือการปฎิบัติงานการจัดเก็บภาษี
คู่มือการปฏิบัติง่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การประเมินผลการจัดบริการสาธาณะ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการจังหวัดชัยภูมิ
เว็บไซต์ในเครือข่าย
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การประชุมสภาเทศบาล
กิจกรรมสภาเทศบาล
การมีส่วนร่วมของประชาชน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
แบบวัดการรับรู้ EIT(ภายนอก)
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
ช่องทางการร้องเรียน (ออนไลน์)
การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
คู่มือการปฏิบัติการร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ
รายงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
Q&A บริการสอบถามออนไลน์
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพ
สถิติการให้บริการประชาชน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการรับบริการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 14 การปกครองท้องถิ่น
ระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และแก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
ระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภา
การค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การจดทะเบียนพาณิชย์
การใช้ห้องประชุม อาคารสถานที่
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
การขออนุญาตสร้างอาคาร
การขออนุญาตเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
ใบรับรองการก่อสร้าง
การประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การขออนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่
คู่มือในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ข้อมูลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
สายตรงผู้บริหาร

นายทรงสันต์ วิจารย์วงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก้ง 0832415245
กิจการสภาเทศบาล
ITA ท.ต.บ้านแก้ง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถิติการให้บริการ
เฟสบุ๊ค เทศบาล
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คุ่มือสำหรับประชาชน
เรื่ืองน่ารู้
ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.172.164.32
คุณเข้าชมลำดับที่ 920,898

ฐานข้อมูลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197 , 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.