เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนดำเนินงานเทศบาล
งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารงานบุคคล
ระบบ E-Service
การควบคุมภายใน
แผนบริหารความเสี่ยง
คู่มือแนวทางการปฎิบัติงานตามหน้าที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ในเครือข่าย  หน้าแรก     อำนาจหน้าที่เทศบาล 

อำนาจหน้าที่เทศบาล
อำนาจหน้าที่เทศบาล  

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแก้ง

                   การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านแก้งนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของเทศบาลตำบลบ้านแก้ง ให้มีส่วนร่วมสร้าง ร่วมจัดทำ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านแก้ง ให้มีส่วนร่วมในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแก้งจะสมบูรณ์ได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  เทศบาลตำบลบ้านแก้ง ยังเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นและยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม

                   การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแก้ง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ  เทศบาลใช้เทคนิค SWOT  เข้ามาช่วยทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลตำบลบ้านแก้ง มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลตำบลบ้านแก้ง กำหนดวิธีการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา  โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น  7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล 2496 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี Slot Gacor Hari Ini

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ
 2. การสร้างดูแลบำรุงรักษา ทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             
 3. การขนส่งมวลชน และการวินาศกรรมทางจราจร
 4. การสาธารณูปโภค
 5. การจัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
 6. การจัดให้มีการบำรุงทางระบายน้ำ
 7. การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 8. การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 9. การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธอื่น
 10. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายเพิ่มเติมให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจเกี่ยวข้องดังนี้

 1. การจัดการศึกษา
 2. การจัดให้มีโรงพยาบาล การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 3. การป้องกัน การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล
 4. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี และคนชราและผู้ด้อยโอกาส
 5. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและที่สาธารณะ
 6. การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
 7. การจัดให้สุสาน และฌาปนสถาน
 8. การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ตลอดจนสถานที่ ประชุมอบรมราษฎร
 9. การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 10. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 3. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย
 4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล
 5. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล และประสานการจัดทำแผนจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด             
 2. การจัดตั้งดูแลตลาดกลาง
 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 4. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือสหการ
 5. หน้าที่อื่นที่กฎหมาย บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 2. การจัดตั้ง และการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม
 3. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
 4. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
 5. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีภารกิจเกี่ยวข้องดังนี้

 1. การจัดการศึกษา
 2. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 3. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
 4. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
 5. การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
 6. หน้าที่อื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
 7. สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
 8. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
 9. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
 10. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
 11. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

  ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่เทศบาลตำบลบ้านแก้งจะดำเนินการ

                   ภารกิจหลัก

 1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 3. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 4. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                  
 5. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข
 6. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน และเศรษฐกิจชุมชน
 7. การแก้ไขปัญหายาเสพติด
 8. การพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 9. การส่งเสริมการเกษตร
 10. การพัฒนาการเมือง และการบริหาร

ภารกิจรอง

 1. การฟื้นฟู วัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
 2. การสนับสนุน และส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
 3. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว                              
 4. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพ ทางการเกษตร

 

 

สายตรงผู้บริหาร

นายทรงสันต์ วิจารย์วงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก้ง 0832415245
กิจการสภาเทศบาล
ITA ท.ต.บ้านแก้ง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถิติการให้บริการ
เฟสบุ๊ค เทศบาล
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คุ่มือสำหรับประชาชน
เรื่ืองน่ารู้
ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.164.32
คุณเข้าชมลำดับที่ 920,911

ฐานข้อมูลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 044-100197 , 044-100198
Email : kaeng_sao@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.